رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جمع اعداد (71) انیمیشن 696
جمع اعداد (6) انیمیشن 697
جمع اعداد (54) انیمیشن 697
جمع و تفریق اعداد (16) انیمیشن 697
راهنمای معلم ریاضی دوم ابتدایی (5) فیلم 697
راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی (21) فیلم 697
عددشناسی (4) انیمیشن 698
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (8) فیلم 698
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (28) فیلم 698
جمع اعداد (77) انیمیشن 699
راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی (6) فیلم 699
راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی (30) فیلم 699
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) انیمیشن 700
واحد‌های اندازه‌گیری (4) انیمیشن 701
راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی (18) فیلم 701
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7) انیمیشن 702
جمع اعداد (83) انیمیشن 702
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (9) انیمیشن 702
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (25) فیلم 703
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (1) فیلم 703

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد