رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
1- اشکال هندسی انیمیشن 1,896
1- شمارش و شناخت اعداد انیمیشن 1,563
2- اشکال هندسی انیمیشن 1,890
2- شمارش و شناخت اعداد انیمیشن 1,473
آزمون تشخیص اعداد طبیعی انیمیشن 1,383
آشنایی با اشکال هندسی انیمیشن 1,669
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه انیمیشن 3,962
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) انیمیشن 1,552
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) انیمیشن 1,509
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش انیمیشن 1,763
آشنایی با اعداد انیمیشن 1,459
آشنایی با اعداد انیمیشن 1,038
آشنایی با اعداد (1) انیمیشن 1,437
آشنایی با اعداد (10) انیمیشن 1,508
آشنایی با اعداد (11) انیمیشن 1,376
آشنایی با اعداد (12) انیمیشن 1,267
آشنایی با اعداد (13) انیمیشن 1,330
آشنایی با اعداد (14) انیمیشن 1,241
آشنایی با اعداد (15) انیمیشن 1,308
آشنایی با اعداد (16) انیمیشن 1,274

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد