رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
1- اشکال هندسی انیمیشن 1,423
1- شمارش و شناخت اعداد انیمیشن 1,115
2- اشکال هندسی انیمیشن 1,462
2- شمارش و شناخت اعداد انیمیشن 1,072
آزمون تشخیص اعداد طبیعی انیمیشن 1,069
آشنایی با اشکال هندسی انیمیشن 1,096
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه انیمیشن 3,506
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) انیمیشن 1,129
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) انیمیشن 1,185
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش انیمیشن 1,266
آشنایی با اعداد انیمیشن 1,031
آشنایی با اعداد انیمیشن 760
آشنایی با اعداد (1) انیمیشن 1,135
آشنایی با اعداد (10) انیمیشن 1,154
آشنایی با اعداد (11) انیمیشن 1,048
آشنایی با اعداد (12) انیمیشن 983
آشنایی با اعداد (13) انیمیشن 1,011
آشنایی با اعداد (14) انیمیشن 931
آشنایی با اعداد (15) انیمیشن 1,021
آشنایی با اعداد (16) انیمیشن 990

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد