رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
1- اشکال هندسی انیمیشن 1,808
1- شمارش و شناخت اعداد انیمیشن 1,513
2- اشکال هندسی انیمیشن 1,824
2- شمارش و شناخت اعداد انیمیشن 1,406
آزمون تشخیص اعداد طبیعی انیمیشن 1,333
آشنایی با اشکال هندسی انیمیشن 1,572
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه انیمیشن 3,849
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) انیمیشن 1,461
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) انیمیشن 1,454
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش انیمیشن 1,690
آشنایی با اعداد انیمیشن 1,375
آشنایی با اعداد انیمیشن 990
آشنایی با اعداد (1) انیمیشن 1,395
آشنایی با اعداد (10) انیمیشن 1,474
آشنایی با اعداد (11) انیمیشن 1,307
آشنایی با اعداد (12) انیمیشن 1,232
آشنایی با اعداد (13) انیمیشن 1,275
آشنایی با اعداد (14) انیمیشن 1,207
آشنایی با اعداد (15) انیمیشن 1,268
آشنایی با اعداد (16) انیمیشن 1,236

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد