رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش اعداد به عدد و حروف انیمیشن 1,292
آموزش اعداد به کمک تصویر (1) انیمیشن 1,258
آموزش اعداد به کمک تصویر (2) انیمیشن 1,290
آموزش بخش‌پذیری بر 10 انیمیشن 899
آموزش بخش‌پذیری بر 15 انیمیشن 906
آموزش بخش‌پذیری بر 2 انیمیشن 1,014
آموزش بخش‌پذیری بر 3 انیمیشن 946
آموزش بخش‌پذیری بر 5 انیمیشن 945
آموزش بخش‌پذیری بر 6 انیمیشن 918
آموزش بخش‌پذیری بر 9 انیمیشن 991
آموزش ترتیب اعداد انیمیشن 4,223
آموزش ترتیب اعداد و نماد بزرگ‌تر، کوچک‌تر و مساوی انیمیشن 2,309
آموزش جمع انیمیشن 14,915
آموزش جمع انیمیشن 24,025
آموزش جمع و تفریق انیمیشن 38,936
آموزش جمع و تفریق انیمیشن 1,463
آموزش خط باز و بسته انیمیشن 3,382
آموزش داخل و خارج انیمیشن 1,652
آموزش ساعت انیمیشن 1,301
آموزش ساعت انیمیشن 1,438

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد