رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طرح مدور مولد DC چهار کلافی انیمیشن 1,357
طرح یک مولد چهار کلافی انیمیشن 1,253
قانون جریان کیرشهف انیمیشن 1,059
قانون فارادی (1) انیمیشن 872
قانون فارادی (2) انیمیشن 960
قانون لنز انیمیشن 1,284
قرار گرفتن کلاف در صفحه خنثی و چگونگی نیروهای وارد بر کلاف در این صفحه انیمیشن 1,276
لامپ مهتابی بدون چوک انیمیشن 1,072
محاسبه توان در مدارات سری انیمیشن 1,118
مدار آزمایش برای رسم مشخصه بی‌باری مولد تحریک مستقل انیمیشن 1,506
مدار راه‌اندازی اتوماتیک موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,310
مفاهیم تئوری ماشین DC انیمیشن 975
مفاهیم چپ گرد، راست گرد و ترمز ماشین DC انیمیشن 1,018
مفهوم القای متقابل انیمیشن 1,003
مفهوم القای مغناطیسی انیمیشن 1,046
مفهوم تولید ولتاژ مستقیم در موتور DC انیمیشن 915
مفهوم جاروبک و کموتاسیون در ماشین جریان مستقیم انیمیشن 1,591
مفهوم کموتاسیون انیمیشن 1,027
منحنی القای ولتاژ در ماشین دی سی انیمیشن 728
مولد ساده و نحوه یکسو کردن جریان القایی انیمیشن 885

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد