رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین قطب آهن‌ربا انیمیشن 1,348
تعیین اندازه مقاومت از روی رنگ انیمیشن 1,326
تحلیل یک مدار ترکیبی (3) انیمیشن 1,318
تحلیل مدار موازی انیمیشن 1,337
تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال موازی انیمیشن 1,205
تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال سری انیمیشن 1,370
بیان مفاهیم قانون اهم انیمیشن 1,347
الکترولیز انیمیشن 1,332
آزمون قانون اهم و توان انیمیشن 1,386
آزمون قانون اهم انیمیشن 1,674
اجزای مدار، مفهوم باز و بسته بودن کلید انیمیشن 2,107
اثر هال انیمیشن 871
اجزای موتور دی سی و برش موتور انیمیشن 909
اجزای یک موتور دی سی انیمیشن 1,029
اساس چرخش موتور در میدان مغناطیسی انیمیشن 861
القای الکترواستاتیک انیمیشن 879
القای ولتاژ در یک هادی متحرک در میدان مغناطیسی انیمیشن 905
برش طولی و عرضی قطب‌های ماشین دی سی انیمیشن 768
پروسه کموتاسیون انیمیشن 819
پل واتسون انیمیشن 989

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد