استاندارد

استاندارد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,992 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (8)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,868 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (7)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,936 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (6)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,871 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (5)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,850 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,648 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,667 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,003 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,618 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استاندارد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,945 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد