فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آقکند (1) 18,744 کیلو بایت 2,636
بوی خوش مدینه (4) 12,477 کیلو بایت 2,746
بوی خوش مدینه (3) 7,944 کیلو بایت 2,034
بوی خوش مدینه (2) 11,473 کیلو بایت 2,389
بوی خوش مدینه (1) 9,462 کیلو بایت 3,143
نارنجی پوش امانتدار (2) 3,042 کیلو بایت 3,023
نارنجی پوش امانتدار 3,119 کیلو بایت 4,901
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) 7,407 کیلو بایت 2,333
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) 3,376 کیلو بایت 1,008
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) 2,909 کیلو بایت 775
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) 2,745 کیلو بایت 770
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) 6,804 کیلو بایت 680
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) 6,975 کیلو بایت 728
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری 52,996 کیلو بایت 755
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) 3,471 کیلو بایت 635
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) 7,047 کیلو بایت 678
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) 9,626 کیلو بایت 725
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 12,659 کیلو بایت 578
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 4,468 کیلو بایت 569
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 3,391 کیلو بایت 573

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد