انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 810
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 958
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 972
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,257
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 974
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 925
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 966
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 900
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 967
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 927
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 880
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 950
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 916
درس اول، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 989
درس هفتم، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 879
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 1,053
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,015
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,101
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,734
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,361

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد